searchicon
نیازهای معنوی

نیازهای معنوی

رسالت روحانیت
نیازهای بشر در دو بعد مادی و معنوی است، و هر فرد یا گروهی با توجه به توان و استعداد خود یکی از این دو گزینه را انتخاب کرده، با تحقیق و تلاش در آن عرصه به خدمت جامعه بشری همت می گمارد. همان گونه… اطلاعات بیشتر