searchicon
نگاه ماتریدیه درباره نبوت

نگاه ماتریدیه درباره نبوت

دیدگاه ماتریدیه درباره نبوت
ماتریدیان در باره نبوت و مسائل آن دیدگاه‌هایی دارند که به برخی از آنها اشاره می‌شود: ضرورت نبوت از دیدگاه ماتریدیان، انسان، ناقص است. هر چند خداوند موهبت عقل و حس را به او اعطا کرده است، اما او از این طریق نمى‌تواند تمام منافع… اطلاعات بیشتر
دیدگاه ماتریدیه درباره نبوت
ماتریدیان در باره نبوت و مسائل آن دیدگاه‌هایی دارند که به برخی از آنها اشاره می‌شود: ضرورت نبوت از دیدگاه ماتریدیان، انسان، ناقص است. هر چند خداوند موهبت عقل و حس را به او اعطا کرده است، اما او از این طریق نمى‌تواند تمام منافع… اطلاعات بیشتر