نماز مستحب در کعبه

نماز مستحب در کعبه

خواندن نماز مستحبی در کعبه
مطابق روايات، كسی كه برای اولين بار به حج مشرف شده و در اصطلاح به او «صروره» گفته می­شود، ورودش به داخل كعبه مستحب است و اگر داخل شد بهتر است، چند ركعت نماز مستحبی بخواند. مرحوم حر عاملی در وسائل الشيعه در اين مورد… اطلاعات بیشتر