دایره المعارف اسلام پدیا » نام ابن سینا
منوی اصلی

نام و کنیه و القاب ابن سینا

نام ابن سینا؛ حسین بن عبد اللّه بن سیناى بخارى و کنیۀ وى؛ ابو على، است. وى به شیخ و فیلسوف، معروف و به شیخ الرئیس ملقب بود.[۱] ابو علی حسین بن عبدالله بن حسن بن علی معروف به ابن سینا؛ حکیم، فیلسوف، طبیب و دانشمند بزرگ ایرانی که در جهان غرب به نام اویسنّا […]

ادامه مطلب