searchicon
میزان عقاب

میزان عقاب

تناسب توان با تکلیف و پاداش در رفتارهای نیک و بد
در بارۀ انجام رفتارهای نیک و بد به ظاهر مساوی از سوی افراد ثروت مند و سالم و اشخاص تنگ دست و بیمار، این موضوع مطرح می شود که آیا آنها از پاداش و عقابی یکسان برخوردارند؟ در ارتباط با این موضوع سزاوار است مروری… اطلاعات بیشتر