دایره المعارف اسلام پدیا » موانع
منوی اصلی

موانع اخلاص

برای شروع و ورود در عالم و مراتب اخلاص در بندگی موانعی وجود دارد که در زیر به مهم ترین آنها اشاره می شود: الف. ریاکاری ب. دلبستگی به دنیا ج. شیطان ریاکاری: بیشترین موارد عدم اخلاص که بیشتر مردم در بندگی ذات حق، به آن گرفتارند، ریاکاری و جلب خوش آیندی دیگران، به منظور، […]

ادامه مطلب