منابع فقه اهل سنت

فقه اهل سنت
مفهوم شناسی فقه اهل سنت (در حال تکمیل است) مفهوم شناسی فقه فقه در لغت: در مراجعه ابتدايى به کلمات و تعبيرات بسیاری از اهل لغت، به نظر مى‌رسد که «فقه» به معناى مطلق فهم باشد،[1] ولى با تأمل و نگاهى مجدّد خصوصاً به عبارات… اطلاعات بیشتر
منابع فقه اهل سنت
صاحب نظران مسائل اسلامی و کارشناسان علوم دینی؛ یعنی فقها و مجتهدان، احکام و قوانین الاهی را از مآخذی استنباط و استخراج می نمایند که به آن، منابع فقه یا منابع اجتهاد و یا ادله احکام گفته می شود. فقهاى مذاهب اسلامى در بارۀ منابع… اطلاعات بیشتر