searchicon
مفهوم اصطلاحی تقیه از دیدگاه علمای شیعه

مفهوم اصطلاحی تقیه از دیدگاه علمای شیعه

مفهوم اصطلاحی تقیه از دیدگاه علمای شیعه
دراین گفتار کوتاه به برخی از نظرات دانشمندان و علمای شیعه در باره مفهوم اصطلاحی تقیه اشاره می شود: شیخ مفید در باره معنای اصطلاحی «تقیه» می گوید: «تقیه؛ یعنی مخفی نمودن حق و پوشاندن اعتقاد در آن و (همچنین) کتمان و پوشانیدن (اعتقاد) در… اطلاعات بیشتر