مطالعۀ پلورالیسم

منابع جهت مطالعۀ بیشتر
در پايان، ذكر اين نكته لازم است كه بحث پلوراليسم از مباحثى است كه نيازمند بحث مفصل بوده و طالبان بايد به كتاب‏هاى مربوط به اين مبحث مراجعه کنند. منابع، براى مطالعۀ بيشتر: 1. هادوى تهرانى، مهدى، مبانى كلامى اجتهاد. 2. سروش، عبدالكريم، صراطهاى مستقيم.… اطلاعات بیشتر