searchicon
مشرک

مشرک

صله رحم با خویشاوندان كافر و مشرک
دین اسلام در رابطه با خویشاوندان كافر و مشركی که معاند اسلام و ستیزه جو هستند، سفارش به صله رحم نکرده است. قرآن کریم در این باره می‌فرماید: پیامبر و پیروان او نباید برای مشركان هرچند خویشاوندان آنها باشند از خدا آمرزش طلبند بعد از… اطلاعات بیشتر
آزادی فکر
آزادی فکر در اسلام اسلام اگرچه در مواردی انسان را از اندیشیدن نهی کرده است مثل اندیشیدن در ذات باریتعالی[1]، اما به طور کلی با آزادی فکر موافق است. توضیح این که از نظر اسلام، یک مسلمان، هم حق دارد و هم بر او لازم… اطلاعات بیشتر
سازگاری جهاد با آزادی جان و مال و عقیدۀ انسان ها
اسلام یک دین زنده و جهان شمول است که داعیۀ رهبری، هدایت و نجات تمام انسان ها در سراسر جهان و در تمام زمان ها را دارد. به همین دلیل از روز اول مورد خشم و غضب و کینۀ دشمنان متعدّدی بوده است. کسانی که… اطلاعات بیشتر