searchicon
مسافرت

مسافرت

مسافرت در ماه مبارک رمضان
مسافرت در ماه مبارک مضان اشکال ندارد، ولی اگر برای فرار از روزه باشد مکروه است.[1] انسان باید روزۀ روزهایی را که به دلیل مسافرت نگرفته، بعد از ماه مبارک رمضان قضا کند. و در این حکم، هیچ تفاوتی با روزه های دیگر ماه رمضان… اطلاعات بیشتر