مدرس و ملک الشعرای بهار

سید حسن مدرس در تبعید
در مورد موقعیت مرحوم مدرس در تبعید، اعم از مجموعه زندان و زندانبانان، وضعیت غذایی و رفاهی، نکات قابل توجهی وجود دارد که به بعضی از آنها از قلم و بیان مرحوم ملک الشعرای بهار، اشاره می شود: آقای دکتر محمد حسین مدرس (خواهرزاده مرحوم… اطلاعات بیشتر
کیفیت دستگیری و تبعید سید حسن مدرس
آن چه در این مقاله کوتاه و مختصر، درباره کیفیت دستگیری و تبعید شهید مدرس ذکر می شود، از قلم و بیان مرحوم ملک الشعرای بهار[1]  است که از قول افراد مختلف از جمله فرزندان و بستگان مرحوم مدرس و دیگران نقل کرده است: انتخابات… اطلاعات بیشتر