searchicon
مخارج

مخارج

خمس چیزهایی که زکات آنها داده شده
یکی از مطالبی که در باب خمس مطرح می شود، این است که: به مالی که زکات به آن تعلق گرفته، و زکات آن هم پرداخت شده است، می تواند خمس هم تعلق بگیرد، به این صورت که: اگر اموال شخصی از مواردی باشد که… اطلاعات بیشتر