دایره المعارف اسلام پدیا » محصنه
منوی اصلی

زنای محصنه

زنای محصنه به معنای آن است که شخص زنا کننده دارای همسر دائمی باشد به گونه‌ای که هرگاه بخواهد با همسر خود نزدیکی کند مانعی در کار نباشد و با این حال تن به زنا داده باشد. به زبان ساده تر اگر یک فرد متأهل زنا کند ، به زنای آن شخص زنای محصنه گفته […]

ادامه مطلب

انواع زنا در اسلام

زنا دارای موارد مختلفی است که برای هر کدام از آنها کیفرها و حدود جداگانه‌ای در اسلام وجود دارد: زنای با محارم زنای به عنف زنای غیر محصنه زنای محصنه.[۱] [۱] جهت اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه شود. سایت

ادامه مطلب

مجازات کنیز

برای تبیین بحث نخست آیه ای را که به این موضوع پرداخته بررسی می کنیم: آیۀ ۲۵ سورۀ نساء می فرماید: «و آنها که توانایى ازدواج با زنان (آزاد) پاکدامن با ایمان را ندارند، مى توانند با زنان پاکدامن از بردگان با ایمانى که در اختیار دارید ازدواج کنند -خدا به ایمان شما آگاه تر […]

ادامه مطلب