searchicon
مترادف توریه

مترادف توریه

اصطلاحات مترادف توریه
الف. معاریض یکی از اصطلاحات مترادف توریه، «معاریض» است. جوهری و ابن منظور معتقدند: معاریض، توریه به چیزی از چیزی است.[1] ابن منظور، معاریض را جمع معراض و فیومی، همین کلمه «مِعراض» را به توریه معنا مى‌کند.[2] خلیل بن احمد مى‌نویسد: معارِيض كلام، مانند این… اطلاعات بیشتر