مادر ادریس بن عبدالله

پدر و مادر ادريس بن عبداللّه
پدر ادريس، «عبدالله» فرزند حسن (مثنی)، فرزند امام حسن بن علی بن ابی طالب (علیهم السلام) است. ادریس از نظر پدر دارای امتیاز در شرافت نَسَبی است، زیرا پدر وی از نوادگان امام حسن مجتبی (علیه السلام) و از پارسایان زمان خود بود.[1] در نتیجه… اطلاعات بیشتر