searchicon
لعن یهود

لعن یهود

لعن و نفرین یهود در قرآن
قوم یهود به دلیل عملکردهایش در قرآن کریم مورد لعن و نفرین خداوند قرار گرفته، و مسلمانان نیز به تبعیت از قرآن آنها را لعن می کنند. هر شخصی که به دستورات خداوند توجهی ننموده و نافرمانی او را نماید، مستحق لعن است.[1] قرآن کریم… اطلاعات بیشتر