دایره المعارف اسلام پدیا » قیام زبیریان
منوی اصلی

آثار سیاسی اجتماعی بنی امیّه

پدیده حکومت یکی از نمودهای زندگی مدنی و اجتماعی بشر است و آثار مختلفی دارد. حکومت عبارت از مجموعه نهادهای سیاست‌گذار، برنامه ریز و اجرایی است که بر اساس اهداف معینی به دنبال تحقق خواسته‌ها و نیازمندی های عمومی مردم است. این رخداد مهم اجتماعی؛ گاهی همانند ابزاری برای اِعمال قدرت در اختیار صاحبان زر […]

ادامه مطلب