searchicon
قرطاس

قرطاس

مقصود پیامبر در حدیث قلم و قرطاس
حدیث معروف “دوات و قلم” یا “قرطاس” با سندهای متعدد در کتب شیعه و اهل سنت نقل شده است. این حدیث و این ماجرا را بخاری شش بار و مسلم سه بار در کتاب خود آورده اند . متن این حدیث از صحیح بخاری به… اطلاعات بیشتر