فهرست مآخذ مقاله بورس

کتاب‌نامه مقاله بورس
بانک مرکزی جمهوری اسلامی؛ فصلنامه تازه‌های اقتصاد؛ شماره 85 و 87، بهمن 1378 و فروردین 1379. بلوریان تهرانی، محمد؛ بورس اوراق بهادار و آثار آن بر اقتصاد و بازرگانی کشور؛ مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، چاپ اول، تهران، 1371ش. پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت… اطلاعات بیشتر