فرعون و مخالفت با مؤمن آل فرعون

موافقان و مخالفان مؤمن آل فرعون
با توجه به اینکه مؤمن آل فرعون دارای دو دوره برجسته؛ (الف. در زمان تقیه و قبل از اظهار ایمان. ب. بعد از اظهار ایمان تا زمان به شهادت رسیدن که بسیار دوره کوتاهی بوده است)، در زندگی خود می باشد، در هر دوره ای… اطلاعات بیشتر