دایره المعارف اسلام پدیا » فرعون و مخالفت با مؤمن آل فرعون
منوی اصلی

موافقان و مخالفان مؤمن آل فرعون

با توجه به اینکه مؤمن آل فرعون دارای دو دوره برجسته؛ (الف. در زمان تقیه و قبل از اظهار ایمان. ب. بعد از اظهار ایمان تا زمان به شهادت رسیدن که بسیار دوره کوتاهی بوده است)، در زندگی خود می باشد، در هر دوره ای جایگاه خود را در رابطه با موافقان و مخالفان داشته […]

ادامه مطلب