فرزند صادق

فرزندان امام صادق (ع)
بعضی برای آن حضرت ده فرزند ذکر کردند. هفت پسر و سه دختر. برخى نیز تعداد فرزندان آن حضرت را يازده تن ذكر كرده اند كه هفت نفر از آنان پسر و باقى دختر بوده اند. نام فرزندان آن حضرت چنين بوده است: اسماعيل اعرج… اطلاعات بیشتر