searchicon
فرجه

فرجه

برهان
مفهوم شناسی برهان برای اینکه به تعریف دقیقی از برهان برسیم لازم است بدانیم که در علم منطق استدلال را به سه قسم تقسیم کرده اند: 1. استدلال تمثیلی، 2. استدلال قیاسی، 3. استدلال استقرائی. 1. استدلال تمثیلی استدلال تمثیلی استدلالی است که در آن… اطلاعات بیشتر
برهان فرجه
برهان فرجه كه بر گرفته از روايتی است كه هشام بن حكم از امام صادق (ع)  روايت می كند و حكما آن را تقرير كرده اند،[1] اين است كه از فرض دو واجب الوجود «فرجه» لازم می آید. چراکه باید وجه امتيازی ميان آنها باشد؛… اطلاعات بیشتر