searchicon
فراغ از وضو

فراغ از وضو

شک در اثناء و بعد از وضو
اگر در بین وضو شک شود که عضوی از اعضای وضو شسته یا مسح شده است؟ باید برگشته و جزء مشکوک انجام داده شود، سپس به ترتیب وضو تمام گردد. ولی اگر بعد از پایان وضو، شک شود که عضوی از اعضای وضو را شسته… اطلاعات بیشتر