دایره المعارف اسلام پدیا » فحشاء کنیز
منوی اصلی

مجازات کنیز

برای تبیین بحث نخست آیه ای را که به این موضوع پرداخته بررسی می کنیم: آیۀ ۲۵ سورۀ نساء می فرماید: «و آنها که توانایى ازدواج با زنان (آزاد) پاکدامن با ایمان را ندارند، مى توانند با زنان پاکدامن از بردگان با ایمانى که در اختیار دارید ازدواج کنند -خدا به ایمان شما آگاه تر […]

ادامه مطلب