searchicon
فایده

فایده

فائده وجود حروف مقطعه در ابتدای سوره های قرآن
پیش از پرداختن به بحث فائده حروف مقطعه در قرآن، نخست دو نظریه ای را که در رابطه با حروف مقطعۀ قرآن مطرح شده بیان می کنیم. پیرامون حروف مقطعۀ قرآن سخنان زیادی گفته شده است[1]، از میان سخنان مفسرانی که در این راستا سخن… اطلاعات بیشتر