غل

دیدگاه اسلام نسبت به خرافات
دیدگاه اسلام نسبت به خرافات، آن است که خرافات را به منزلۀ غل و زنجیرهایی می داند که بشر بر دست و پای فکر و روح خود بسته است. در قرآن کریم درچهار جا  از جمله در آیۀ 157سوره اعراف آمده است: “همان ها كه… اطلاعات بیشتر
اصطلاحات قرآنی
آسمان های هفت گانه در قرآن برای آنكه مقصود از هفت آسمان روشن شود، لازم است چند نکته را بیان کنیم: نکته اول: در قرآن كریم، هفت مورد به صراحت[1] و دو مورد به كنایه[2] سخن از آسمان های هفت گانه و در یك مورد… اطلاعات بیشتر
اغلال در قرآن کریم
اغلال جمع “غل”، در لغت به معنای، طوق، بند و زنجیر آهنین است که به گردن و دست محبوسان بندند.[1] اما در قرآن کریم در چهار جا  از جمله، در آیۀ 157سوره اعراف آمده است: “همانها كه از فرستاده (خدا)، پيامبر «امّى» پيروى مى كنند… اطلاعات بیشتر