دایره المعارف اسلام پدیا » غلطانیدن
منوی اصلی

دحو الارض

چکیده مدخل دحو الارض مفهوم شناسی دحو الارض تعریف لغوی دحو الارض تعریف اصطلاحی دحو الارض ‏فلسفه نامگذاری دحو الارض زمان وقوع دحو الارض ‏دحو الارض در قرآن ‏دحو الارض در روایات ‏آداب دحو الارض وقایع روز دحو الارض کتابنامه دحو الارض چکیده مدخل دحو الارض دحو؛ به معنای بسط، گستردن و گسترانیدن و نیز […]

ادامه مطلب

چکیده مدخل دحو الارض

دحو؛ به معنای بسط، گستردن و گسترانیدن و نیز به معنای کشیدن، پهن کردن و غلطانیدن است. منظور از دحوالارض گسترده شدن زمین از ریر کعبه، است بر اساس بعضی از آیات و روایات، دحو الارض به زمانی برمی گردد که زمین به شکل امروزی نبوده و خشکی نداشته و قابل سکونت نبوده است، اما […]

ادامه مطلب