searchicon
علم بدیع

علم بدیع

تعریف اصطلاحی توریه
«توریه» در اصطلاح، از محسنات معنوی علم بدیع[1] به‌شمار می‌آید و این‌گونه تعریف شده که لفظی گفته شود که دو معنای دور و نزدیک دارد، ولی گوینده با اعتماد به‌قرینه‌ای پنهانی، معنای دور را اراده نماید.[2] به‌عنوان مثال کسى از شخصى سؤال مى‌کند: کى از… اطلاعات بیشتر