searchicon
شیر دادن

شیر دادن

شرایط شیر دادن و محرمیت در نظر شیعه
از نظر مذهب شیعه امامیه (ع) شیر دادنی كه علت محرم شدن است هشت شرط دارد: 1. بچه؛ شیر زن زنده را بخورد نه شیر زن مرده را. 2. شیر آن زن از حرام مثل زنا، نباشد. 3. بچه، شیر را از پستان زن بمكد… اطلاعات بیشتر