searchicon
شیخ مفید باهوش و حاضر جواب

شیخ مفید باهوش و حاضر جواب

ویژگی‌ های شخصیتی شیخ مفید
در خصوص ویژگی‌‌های شخصیتی او بهتر است از بیان شاگردان وی و سایر علمایی که او را توصیف نموده اند بهره برد. الف) علمای شیعه: همانگونه که پیش از این نیز بیان شد شاگرد پرآوزه اش مرحوم شیخ طوسی وی را دانشمندی بزرگ و موثق… اطلاعات بیشتر