searchicon
شوال

شوال

خرافۀ ازدواج درماه شوال
یکی از خرافات رایج در صدر اسلام، این بود که اعراب جاهلی به خاطر برداشت نادرستی که از ماه های سال داشتند، ازدواج در ماه شوال را جایز نمی دانستند،[1] و معتقد بودند هر ازدواجی که در این ماه انجام شود منجر به جدایی یا… اطلاعات بیشتر