شرط عدالت

ولایت فقیه و ولایت سیاسی
عده ای در ارتباط با ولایت فقیه شبهه ای را مطرح کرده اند مبنی براین که چگونه ممکن است تمام اختیارات خدا و پیامبر و معصومان را به شخصی (ولی فقیه) داد که نه به وحی متصل است، نه عصمت دارد؟! پس از ذکر نکاتی… اطلاعات بیشتر