searchicon
شرایط نفرین

شرایط نفرین

شرایط و موارد لعن و نفرین
اصل نفرین در آموزه های دینی ما مسئله ای شناخته شده است، منتها همان گونه که دعا برای استجابت، نیازمند شرایط است، و هر دعایی از هر فردی قرین اجابت نیست،[1] نفرین نیز این گونه است؛ یعنی اگر شخصی به مجرد این که از طرف… اطلاعات بیشتر