searchicon
شباهت بداء با نسخ

شباهت بداء با نسخ

شباهت و تفاوت بداء با نسخ
از آنجایی که دو واژه‌ نسخ و بداء در ریشه معنای لغوی و اصطلاحی وجه اشتراک داشته و هر دو به معنای ظهور و آشکار شدن بعد از خفا می باشند و به دلیل تناسخی که بین آن دو وجود دارد و در بسیاری از… اطلاعات بیشتر