سرپرستی اداره امور مسجد

سرپرستی اداره امور مسجد

اداره و تولیت مسجد
مسجد پس از مسجد شدن یک مکان مشترک و عمومی است که در اختیار همه مسلمانان قرار می گیرد و همگان می توانند در چهارچوب قوانینی که شرع آن را معین نموده، از مسجد استفاده کنند. بنابراین آن­چه گاهی مشاهده می شود که بانیان و… اطلاعات بیشتر