سران شیخیه

مهم ترین افراد فرقه شیخیه
مهم ترین افراد فرقه شیخیه قبل از انشعاب، عبارتند از: شیخ احمد احسایی شیخ احمد احسایی بنیان گذار فرقه شیخیه است که شرح حال اجمالی وی بیان شد. سید کاظم رشتی احسایی، شاگردان بسیار داشت که از میان ایشان، سید کاظم رشتی (1212 – 1259… اطلاعات بیشتر