زیست شناخت

اخلاق تکاملی
«اخلاق تکاملی» یا «زیست شناختی سازی اخلاق» نظریه ای در اخلاق است. طرفداران این نظریه می گویند: انتخاب طبیعی، حسی اخلاقی را در انسان القاء کرده است. بر طبق این نظریه اخلاق پدیده ای است كه ضمن تكامل موجوداتی اجتماعی و هوشمند، خود به خود… اطلاعات بیشتر