روزۀ اهل حق

اهل حق و روزه
مرحوم دهخدا در لغت نامه خود،  ذیل واژۀ «فرقه علی اللهیان»، دربارۀ آداب و رسوم اهل حق می نویسد: روزۀ آنان در سال، سه روز است و پایانش جشن خداوندگار است.[1] روزه گرفتن در آیین یاری شباهت زیادی به روزه های یهودیان دارد، روزه های… اطلاعات بیشتر