searchicon
روح و روان

روح و روان

مفهوم شناسی نفس
نَفْس در لغت به معنای جان، روح، روان و نشان دهنده زنده بودن است.[1] در اصطلاح گفته اند: «نفس، جوهری است بسیط و روحانی و زنده به ذات و دانا است به قوت و فاعل به طبع و او صورتی است از صورت های عقل… اطلاعات بیشتر