searchicon
رفتار نیک

رفتار نیک

احسان
تعریف احسان احسان یک اصطلاح عربی به معنای کمال یا برتری است که به نیکی و خیر، مخالف شر مربوط می‌شود. این یک امر مهم از رسیدن به ایمان درونی شخصی و نشان دادن آن در کردار و رفتار است، یک حسّ مسئولیت اجتماعی که… اطلاعات بیشتر
تناسب توان با تکلیف و پاداش در رفتارهای نیک و بد
در بارۀ انجام رفتارهای نیک و بد به ظاهر مساوی از سوی افراد ثروت مند و سالم و اشخاص تنگ دست و بیمار، این موضوع مطرح می شود که آیا آنها از پاداش و عقابی یکسان برخوردارند؟ در ارتباط با این موضوع سزاوار است مروری… اطلاعات بیشتر