رابطه تولی و کفر

رابطه تولی و کفر
امام صادق (ع) فرمود: هر كه كافرى را دوست دارد خدا را دشمن داشته و هر كه كافرى را دشمن دارد خدا را دوست داشته، سپس فرمود: دوست دشمن خدا دشمن خدا است.‏[1] ابو زبير مكى می گويد:  جابر بن عبد اللَّه انصارى را دیدم… اطلاعات بیشتر