دایره المعارف اسلام پدیا » ذات هستی
منوی اصلی

میزان توان و ناتوانی عقل

شناخت جهان و پدیده‌های آن،‌ قوانین حاکم بر هستی و احکام شرع در حیطه و توان عقل است که درباره آنها تفکر و داوری کند، اما در شناخت ذات خداوند و حقیقت آن، ‌کارآیی عقل محدود است و توان شناخت آن را ندارد. امام علی (ع) در این باره می‌فرماید: “… لم یطلع العقول علی […]

ادامه مطلب