searchicon
دیدگاه‌های سیاسی آیت الله کوهستانی

دیدگاه‌های سیاسی آیت الله کوهستانی

اقدامات و مواضع سیاسی آیت الله کوهستانی
یکی از امتیازات آیت الله کوهستانی آن بود که مسائل اجتماعی و سیاسی روز را خوب می‌شناخت. ایشان در عین حال که عالمی زاهد و عارفی پرهیزکار بود، هیچ‌گاه از مسائل و حوادثی که در اطراف و جامعه‌اش پدید می‌آمد بی‌اطلاع نبود. او عالمی روشن‌بین… اطلاعات بیشتر