دایره المعارف اسلام پدیا » خلافت عمر
منوی اصلی

خلافت عمر

ابوبکر پس از دوسال و چند ماه خلافت، رنجور و بیمار شد و به پاس زحماتی که عمر در مورد تثبیت خلافت او متحمل شده بود، زمینه را برای خلافت عمر، بعد از خود آماده کرد و مخالفین را نیز قانع نمود؛ سپس جمعی از صحابه را به حضور طلبید و عمر را در حضور […]

ادامه مطلب