دایره المعارف اسلام پدیا » خروج خراسانی با سفیانی
منوی اصلی

معنای همزمانی خروج یمانی و خراسانی با سفیانی

معنای همزمانی خروج سفیانی، یمانی و خراسانی چیست؟ آیا در یک روز، اعلام خروج خواهند کرد و یا این مطلب کنایه از پیوستگی بین این سه خروج دارد و لو این‌که بین آنها، فاصله‌ای اندک باشد؟ دراین‌باره، دو دیدگاه و احتمال، وجود دارد: اینکه، قیام یمانی، خراسانی و سفیانی در یک سال و یک ماه […]

ادامه مطلب

معنای همزمانی خروج خراسانی و یمانی با سفیانی

معنای همزمانی خروج سفیانی، یمانی و خراسانی چیست؟ آیا در یک روز، اعلام خروج خواهند کرد و یا این مطلب کنایه از پیوستگی بین این سه خروج دارد و لو این‌که بین آنها، فاصله‌ای اندک باشد؟ دراین‌باره، دو دیدگاه و احتمال، وجود دارد: اینکه، قیام یمانی، خراسانی و سفیانی در یک سال و یک ماه […]

ادامه مطلب