خدا

راه رسیدن به مقام عشق به خداوند
راه رسیدن انسان به عشق خداوند با توجه به چند نکته روشن می شود: 1. منشأ و سرچشمه عشق درک کمال محبوب و معشوق است.[1] 2. انسان موجودی «کمال جو» و «جمال خواه»است. 3. ذات مقدس خداوند کمال و جمال مطلق و منشأ و سرچشمه… اطلاعات بیشتر
عشق به خدا
عشق الاهی مطلوب اصلی دین و باطن حقیقی آن محسوب می شود؛ در واقع نتیجۀ همۀ اعمال و عبادات و مراتبِ سیر و سلوک، رسیدن به مقام محبت الاهی است و به ویژه در اسلام توجه عمده ای به این مطلب شده و امامان و… اطلاعات بیشتر