خاندان نائب اول امام زمان

نسب و خاندان عثمان بن سعید عمری
در برخی از منابع آمده است که عثمان بن سعید عمری از تيره عرب بنى اسد و جدش عمرو بوده است؛ به همین دلیل وی را عمری می‌گویند. ابو نصر هبةاللَّه بن احمد كاتب؛ فرزند دختر محمد بن عثمان گفته است: وى اصلا اسدى است،… اطلاعات بیشتر