حریت شرط وجوب حج

حریت شرط وجوب حج
یکی از شرایط وجوب حج، آزاد بودن است. حاجی باید حرّ و آزاد باشد؛ یعنی بنده و برده دیگری نباشد، پس حج بر عبد واجب نيست و اگر با اذن مولى انجام داد، مجزى نيست و جاى حجة الاسلام بعد از آزادى را نمى‌گيرد، مگر… اطلاعات بیشتر