حد لواط دهنده و لواط کننده

حد لواط دهنده و لواط کننده

حد لواط کننده و لواط دهنده در مذهب شیعه
خداوند متعال برای جلوگیری از شیوع فحشا و پاک شدن کسانی که مرتکب گناهان کبیره (لواط وزنا) می شوند مجازات های سختی در نظر گرفته است.  حمّاد بن عثمان می گويد: به امام صادق(ع) عرض كردم: مردى با مرد ديگر عمل فحشاء انجام داد حكمش… اطلاعات بیشتر